รู้จักผู้สอนคอร์สนี้

Profile

Dr.Jaruwat & JINN DustyHueRoom

ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง เพจ Shotcut365 และ จิณณ์ แอดมินเพจ DustyHueRoom ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง DaVinci resole trainer ที่ได้รับ Certificate รับรองจาก Blackcmagic design วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Video & Post Production, การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 2014. Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2015. Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 - 101 Dailies and Finishing CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2016. Advanced Color Grading: Color management/Color Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2017. Basic Color Science for Film &TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2018. DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer” CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand Basic Color Science for Film & TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2019. DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advanced Edit CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Colour Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand อดีต : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสื่อและสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Manager Director / Senior Technical บริษัท อาทิเฟ็ก ดีไซน์ แอนด์ เอ็ฟเฟ็ก จำกัด : System Administrator แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค บริษัทกันตนาแอนนิเมชั่น จำกัด : นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA) คอลัมพ์ “HDSLR” : นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Video & Multimedia Magazine คอลัมพ์ AE Workshop ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ • ที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดี “ถ้ำหลวง” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี • ผู้ตรวจสอบเอกสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ • กรรมการร่างหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร • ผู้ตรวจประเมินเครื่องมือ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) • ที่ปรึกษาด้านสื่อฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ประสบการณ์การสอน /การบรรยาย • การผลิตสื่อวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการสรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • การผลิตวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา • เทคนิคการทำ Color Grading สำหรับงานวิดีโอ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน • เทคโนโลยีการผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ Thai PBS • เทคนิคการถ่ายวิดีโอ เพื่อการจัดจำหน่ายบน Micro Stock • เทคนิคการผลิตหนังสั้น (ถ่ายทำและตัดต่อ) ในโครงการ CAT Short Film 2018 • เทคนิค Post Production สำหรับการผลิตโทรทัศน์ออนไลน์ในระบบ HDR บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด • วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า • เทคนิคการผลิตสื่อสื่อดิจิทัล โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ มศว • การประยุกต์ใช้ ICT สำหรับการศึกษา ในงานไอทีวิชาการ มศว • เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน โรงเรียนบางจาก กรุงเทพมหานคร • การออกแบบกราฟิคสำหรับงานโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ • สอนในวิชา การการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา เทคนิคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา การตัดต่อและลำดับภาพสำหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ •สอนในวิชา ผลิตสื่อเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Special Effect with After Effects ของ Digital Asia School of Animation • อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Advance Non-Linear Editing ของบริษัท Lofty co., Ltd • กรรมการตัดสิน หนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch”: สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

แต่งสีวิดีโอสวยๆ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro

เรียนออนไลน์ (เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดวันและเวลา)

สอนโดย : Dr.Jaruwat & JINN DustyHueRoom

สอนโดยมืออาชีพด้านงานวิดีโอโดยตรง มั่นใจได้ว่าจะได้เรียนเทคนิคและหลักการที่ถูกต้อง ใช้งานได้จริง ลงลึกถึงรายละเอียดจากผู้เชี่ยชาญ ไม่ใช่ได้เพียงวิธีการใช้งานผิวเผินที่นำไปต่อยอดอะไรไม่ได้


แต่งสีวีดีโอสวยๆ ด้วย พรีเมียร์ โปร Premiere Pro

เกรดสี หรือแต่งสี ทำดีๆ ยกระดับงานวิดีโอคุณได้อย่างน่าทึ่ง


เกรดสี แต่งสีวิดีโอ แบบ “ถูกใจ แต่ไม่ถูกต้อง” ใครๆ ก็ทำได้ แต่มืออาชีพหรือมือสมัครเล่นที่มีเป้าหมายเป็นมืออาชีพจะไม่ทำแบบนั้น หลักการงานวิดีโอเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ละเอียดลึกซึ้ง เรียน “หลักการแต่งสี เกรดสีที่ถูกต้องจากมืออาชีพ” ทำงานได้คุณภาพดี ยั่งยืน ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ต่อยอดงานได้ดี สร้างงานเองได้อย่างคล่องไม่ต้องงงๆ เงอะๆ งะๆ หรือทำออกมาผิดพลาดเวลาเจองานที่ไม่เคยทำ หรืองานสเกลใหญ่ที่ลูกค้าเข้มงวดกับคุณภาพงานทุกจุด


งานทำสีวิดีโอแบบมืออาชีพจะไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อมอีกต่อไป

เรียนคอร์สนี้จบ คุณสามารถจบแบบเข้าใจในเรื่องการทำสีวิดีโอด้วยตัวเอง

จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มีคุณค่า นำพาไปสู่ความสำเร็จในงานด้านวิดีโอ

ให้คุณโดดเด่นและแตกต่างจากคนที่ทำได้แค่ ตัด ต่อ และทำสีแบบ “ถูกใจ แต่ไม่ถูกต้อง” ทั่วไป


วิดีโอสีสวยช่วยให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่น

และคุณภาพไฟล์ที่ดี จะช่วยให้คุณมีความน่าเชื่อถือและความมั่นใจที่ยั่งยืนจากผู้จ่ายเงิน


คุณพร้อมจะสร้างรายได้จากงานวิดีโอหรือยัง?

คอร์สนี้จะทำให้คุณมั่นใจในการสร้างงาน รับงานวิดีโอ


สอนการแต่งสีวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

มาทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้

ในการแต่งสีไปจนถึงการเทคนิคในการ Grading สี

เพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการที่สุดและคุณภาพไฟล์ยังสมบูรณ์


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สามารถใช้งานเบื้องต้น โปรแกรมพรีเมียร์โปรมาบ้างแล้ว
 • ผู้ที่อยากยกระดับงานวิดีโอให้ดูดี มีคุณภาพ มากกว่าแค่การตัดต่อธรรมดา
 • ผู้อยากก้าวข้ามจากมือสมัครเล่น เป็นมืออาชีพในในสายงานวิดีโอ
 • ผู้ที่คิดงานคอนเท็นต์ดีๆ สีสวยๆ ได้ แต่ให้คนอื่นแต่งสีให้ไม่ถูกใจสักที
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้หลักการแต่งสี เกรดสีอย่างถูกต้อง ไฟล์ไม่สูญเสียคุณภาพ


วิดีโอ 11 บทเรียนหลัก ความยาวรวม 2 ชั่วโมง 30 นาที

พร้อมไฟล์ประกอบการเรียนดาวน์โหลดฟรี เรียนไปพร้อมๆ กับอาจารย์สอนในคอร์ส


ใครบ้างได้ประโยชน์จากคอร์สนี้

·     ยูทูปเบอร์

·     วีล็อกเกอร์

·     Contributor ขายวิดีโอออนไลน์

·     ทำ MV

·     ทำหนังสั้น

·     ทำงานโปรโมท โฆษณา

·     ทำสื่อการสอน

·     ทำคอร์สเรียนของตัวเอง

·     ทำ Presentation ทั้งงานตัวเองและงานองค์กร

·     ทำไฮไลท์งานต่างๆ

·     พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์


ผู้สอนคอร์สนี้เป็นใคร


 • ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง แอดมินเพจ Shotcut365 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิดีโอประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการใช้งานโปรแกรม Premiere และโปรแกรมวิดีโออื่นๆ อีกมากมาย ประสบการสอนการใช้งานโปรแกรมตัดต่อตกแต่งวิดีโอมายาวนาน และประสบการณ์ทำงานทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมาหลายสิบโปรเจ็คต์
 • อ.จิณณ์ จากเพจ DustyHueRoom เพจด้านการตัดต่อและแต่งสีวิดีโอโดยตรงชื่อดัง ผลงานในวงการตัดต่อและแต่งสีวิดีโอมากมาย

วิธีสมัครเรียนคอร์สนี้

 • วิธีที่ 1 ทำรายการด้วยตนเอง
 • 1. สมัครสมาชิกที่นี่ https://onlinewittaya.com/registration
 • 2. โอนเงิน / ธ.กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ เลขที่บัญชี 026-1-24325-3 บจก.บางกอกคลิก สตูดิโอแอนด์สเปซ
 • 3. กดเพื่อสมัครเรียนคอร์สนี้
 • 4. ทำรายการต่างๆ ตามขั้นตอน
 • 5. ทีมงานจะเปิดระบบเรียนและแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 • วิธีที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทน
 • ส่งรายละเอียดด้านล่างนี้ไปที่ Line ID : onlinewittaya
 • 1. ชื่อคอร์สที่ต้องการเรียน
 • 2. ชื่อ - สกุลของผู้เรียน
 • 3. เบอร์โทรศัพท์
 • 4. อีเมล
 • 5. Username ที่ต้องการ ใช้ได้เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น (ห้ามเว้นวรรคและห้ามสัญลักษณ์ใดๆ)
 • 6. Password ที่ต้องการ (อย่างน้อย 6 หลัก)
 • 7. หลักฐานการโอนเงิน
 • >> ทีมงานจะเปิดระบบเรียนและแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

ราคา

2700 บาทเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง